പ്രസംഗകൻ കുറിച്ച്
AHAMMED UNNEEN
1, متخرج من الجامعة الاسلامية بشاندبرام -ولاية كيرلاوحصل على شهادة" البكالريوس" الداعية فى مكتب الجاليات بمنطقة الصناعية بجدة

 

1,  متخرج من الجامعة الاسلامية     بشاندبرام  -ولاية كيرلا

وحصل على شهادة" البكالريوس"

  الداعية  فى مكتب الجاليات  بمنطقة الصناعية   بجدة

 

വിഭാഗങ്ങൾ
അവസാനം ചേർക്കുന്നത്
വിഷയം രചയിതാവ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക തീയതി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക