പ്രസംഗകൻ കുറിച്ച്
AHAMMED UNNEEN
1, متخرج من الجامعة الاسلامية بشاندبرام -ولاية كيرلاوحصل على شهادة" البكالريوس" الداعية فى مكتب الجاليات بمنطقة الصناعية بجدة

 

1,  متخرج من الجامعة الاسلامية     بشاندبرام  -ولاية كيرلا

وحصل على شهادة" البكالريوس"

  الداعية  فى مكتب الجاليات  بمنطقة الصناعية   بجدة

 

വിഭാഗങ്ങൾ
അവസാനം ചേർക്കുന്നത്
വിഷയം രചയിതാവ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക തീയതി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക
മരണത്തിന്റെ ലഹരി T Arifali വീഡിയോകൾ 26/11/2017
മരണം കൂടെയുണ്ട്‌ usthad arif ali വീഡിയോകൾ 26/11/2017
മഅ്ശറയുടെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തല്‍ usthad arif ali വീഡിയോകൾ 26/11/2017
ക്ഷമ (Patience) usthad hussain വീഡിയോകൾ 26/11/2017